Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Nadanie sztandaru

tekst z Panoramy Milickiej, nr 12 z dnia 25 marca 2010 roku

Sztandar dla „Diany”

W sobotę 20 marca w zabytkowym kościele św. Macieja Apostoła w Trzebicku odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Koła Łowieckiego „Diana” z Milicza. Wzięli w niej udział członkowie koła oraz wielu sympatyków i zaproszo­nych gości.

Uroczysta msza święta konce­lebrowana przez ks. Rafała Czmyrę – proboszcza parafii Trzebicko oraz ks. Witolda Hylę – kape­lana Myśliwych i Leśników Archi­diecezji Wrocławskiej, rozpoczęła się o godz. 15. W uroczystościach udział wzięli m.in.: prezes Okręgo­wej Rady Łowieckiej we Wrocławiu – Jacek Seniów, wicełowczowie okrę­gowi Andrzej Olejnik i Witold Jerzyna, wójt Gminy Cieszków Igna­cy Miecznikowski, przedstawiciele Nadleśnictwa Milicz – nadleśniczy Franciszek Biernacki oraz jego po­przednik Cezary Sierpiński. Obecni byli również Zbigniew Dyrcz, Jaro­sław Bełza, Artur Dyrcz oraz Woj­ciech Szyrner. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także prezesi i łowczy oraz weterani zaprzyjaź­nionych kół „Darz Bór”, „Mewa” i „Czapla”, sympatycy i przyjaciele oraz członkowie i kandydaci koła wraz z osobami towarzyszącymi.

Podczas mszy świętej, odbywa­jącej się w pięknym zabytkowym kościele, ks. Witold Hyla dokonał poświęcenia sztandaru. Został on ufundowany przez członków; i kan­dydatów koła łowieckiego. Prze­wodniczącym komitetu fundacyj­nego był Andrzej Białek. Widnieje na nim bogini łowów Diana. Była to bardzo uroczysta chwila, ponieważ przez przeszło pół wieku działal­ności koło nie posiadało sztandaru. Chwilę później zgromadzonym gościom zaprezentowały się dwie uczennice Sylwia Elias oraz Joanna Kępa, które wyrecytowały wiersze mówiące o poświęceniu sztandaru.

W homilii wygłoszonej przez ks. Witolda Hylę usłyszeć można było wiele ciepłych słów o pracy człon­ków koła łowieckiego, zwłaszcza podczas zimy, która w tym roku była bardzo długa i mroźna. Mówił również, że sztandar jest symbolem zgody i braterstwa. Kapłan przypomniał, że patronem myśliwych i leśników jest św. Hubert, odniósł się też do następujących słów ks. biskupa Leszka Sławoja – Głodzia: „Przełom, jaki nastąpił u św. Hu­berta, wskazuje nam wszystkim na konieczność hamowania swoich egoistycznych skłonności dla utrzy­mania piękna i harmonii otaczają­cej nas przyrody”. Po zakończeniu mszy, ks. Witold Hyla rozdawał kartki z biografią oraz modlitwą do św. Huberta, z których dowie­dzieć się można było m.in. tego, że co roku 3 listopada odbywają się ku jego czci tradycyjne polowania.

Po zakończeniu mszy przyszedł też czas na pamiątkowe zdjęcie wszystkich członków koła wraz z obecnymi na uroczystości gośćmi. Po tej części uroczystości odbyło się spotkanie w restauracji „Impuls” w Zdunach. Oprawę muzyczną pod­czas mszy zapewnił organista oraz sygnaliści myśliwi.

Koło Łowieckie „Diana” w Mili­czu założone zostało w 1953 roku. Obecnie liczy 44 członków oraz 4 kandydatów. Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, po­łożonych na części gmin Milicz , Cieszków oraz gminy Żmigród. W skład zarządu wchodzą: Zbigniew Świątkowski – prezes, Zdzisław Mu­siał – łowczy, Zdzisław Czerwiński – skarbnik, Wojciech Wencek – se­kretarz oraz członek zarządu koła Andrzej Białek.