Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Prawo – wycena trofeów łowieckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
(Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.)

Na podstawie art. 42e ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o trofeach łowieckich, rozumie się przez to:

1. poroże łosia;

2. poroże jelenia szlachetnego;

3. poroże jelenia sika;

4. poroże daniela;

5. poroże sarny;

6. ślimy muflona;

7. oręż dzika;

8. czaszkę lisa;

9. czaszkę jenota;

10. czaszkę borsuka.

§ 2. 1. Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 1-6, podlegają wycenie wstępnej i ostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

2. Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 7-10, podlegać mogą wyłącznie wycenie ostatecznej, dokonywanej na wniosek posiadacza trofeum.

§ 3. Wyceny wstępnej trofeów łowieckich dokonują komisje, o których mowa w art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, podczas dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej.

§ 4. 1. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeów łowieckich, o których mowa w § 1 pkt 1-5, uwzględnia się ich formę oraz masę.

2. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeum łowieckiego, o którym mowa w § 1 pkt 6, uwzględnia się jedynie jego formę.

3. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofea łowieckie dzieli się na:

1. trofea łowieckie, które spełniają łącznie następujące wymagania:

a. w przypadku poroża łosia

i. forma poroża – łopatacz, badylarz,

ii. masa poroża – co najmniej 6 kg brutto,

b. w przypadku poroża jelenia szlachetnego:

i. forma poroża – wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,

ii. masa poroża – co najmniej 5,5 kg brutto,

c. w przypadku poroża jelenia sika:

i. forma poroża – wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,

ii. masa poroża – co najmniej 2 kg brutto,

d. w przypadku poroża daniela:

i. forma poroża – łopatacz,

ii. masa poroża – co najmniej 2,6 kg brutto,

e. w przypadku poroża sarny:

i. forma poroża – szóstak i wyższe,

ii. masa poroża – co najmniej 0,43 kg brutto,

f. w przypadku ślimów muflona:

i. ślimy o prawidłowym rozwoju;

2. trofea łowieckie pozostałe.

4. Przez masę poroża brutto rozumie się masę poroża z czaszką, bez żuchwy.

§ 5. Jeżeli od pozyskania zwierzyny upłynęły co najmniej trzy miesiące, można zrezygnować z dokonywania wyceny wstępnej i dokonać od razu wyceny ostatecznej.

§ 6. Nie dokonuje się wyceny ostatecznej trofeów łowieckich, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2.

§ 7. Wyceny ostatecznej dokonuje się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pozyskania zwierzyny.

§ 8. Wyceny ostatecznej dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki.

§ 9. Wyceny ostatecznej dokonuje się w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. Wyceny ostatecznej dokonuje się zgodnie z instrukcją wyceny, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Punktacja uzyskana w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej służy do kwalifikowania trofeów łowieckich jako:

1. medalowych:

a. złotomedalowych,

b. srebrnomedalowych,

c. brązowomedalowych;

2. pozostałych.

2. Liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania trofeum łowieckiego jako złotomedalowe, srebrnomedalowe albo brązowomedalowe trofeum łowieckie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. W przypadku złotomedalowych trofeów łowieckich jest możliwa weryfikacja wyceny ostatecznej.

2. Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje komisja powoływana przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny.

3. Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje się jednorazowo.

§ 13. 1. Trofea łowieckie, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, są ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Trofeów, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Rejestr jest prowadzony przez Polski Związek Łowiecki.

3. W rejestrze ujawnia się informacje o trofeach łowieckich zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14. Za rekordowe trofeum łowieckie uznaje się trofeum łowieckie zwierzyny pozyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uzyskało, w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej, jedną z sześciu najwyższych dla danego gatunku punktacji, bez względu na rok pozyskania.

§ 15. Polski Związek Łowiecki gromadzi informacje o aktualnym miejscu przechowywania rekordowego trofeum łowieckiego.

§ 16. Rekordowe trofea łowieckie mogą być wywożone za granicę jedynie w celu eksponowania ich na wystawach specjalistycznych.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Załacznik nr 1 – Kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (.doc)
  2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wyceny trofeów (.doc)
  3. Załacznik nr 3 – Medalowe trofea łowieckie – punktacja (.doc)